Family engagement survey

 

Dear Parent,

Each year the schools ask parents to provide feedback about our school family engagement.  This feedback helps us identify our strengths and areas for improvement.  As a parent, please respond to each statement on our Family and Community Engagement survey by placing one check mark under the category that best describes how you feel about family and community involvement here at Lister Elementary.  Please return the completed survey to your child’s teacher.

English survey

Estimados padres,

Cada año las escuelas piden a los padres que comparten su opinión sobre la escuela y la participación de la familia.  Sus comentarios nos ayudarán a determinar áreas de fortaleza y también áreas donde podemos mejorar.   Favor de responder a cada afirmación de la encuesta con una marca debajo de la categoría que mejor describe su reacción. Por favor devuelva esta encuesta al maestro de su hijo.

Spanish survey

Kính gửi Phụ huynh,

Mỗi năm các trường yêu cầu các phụ huynh gửi phản hồi về sự tham gia của gia đình đối với nhà trường. Phản hồi này giúp chúng tôi xác định được những điểm mạnh và những lĩnh vực cần cải thiện. Là một phụ huynh, quý vị vui lòng trả lời mỗi câu về khảo sát sự Tham gia của Gia đình và Cộng đồng của chúng tôi bằng cách đánh một dấu dưới mục mà miêu tả đúng nhất cảm nghĩ của quý vị về sự tham gia của gia đình và cộng đồng ở đây tại Trung tâm Công nghệ Beaver. Vui lòng nộp lại bản khảo sát đã được hoàn thành cho giáo viên của con quý vị.

Vietnamese survey