Parent Compact (Vietnamese)

Lister Lion Logo

Kết Chặt Học Vấn Phụ Huynh-Trường Học, Lớp Sơ Cấp Mẫu Giáo – 5th

Khu Học Chánh Độc Lập Garland

 

Cộng Đồng Đa Dạng, Chia Sẻ Tầm Nhìn, Vượt Giáo dục

 

Những Trách Nhiệm của Phụ Huynh

 • Biết con em mình phải học những gì và biết trình độ lớp và làm cách nào, là phụ huynh, có thể giúp đở con mình học.
 • Liên lạc thường xuyên với giáo viên của con mình để  biết được con mình học như thế nào.
 • Bảo đảm con em đến trường.hằng ngày đúng giờ.
 • Cho giáo viên biết nếu con em có những khó khăn làm bài ở nhà hoặc có trở ngại trong trường.
 • Tham dự những buổi hội họp của phụ huynh, Hội Đoàn Phụ Huynh Giáo Viên và những buổi hội thảo giáo dục cho phụ huynh.
 • Cung cấp những vật liệu cần thiết để giúp con em sẵn sàng đến trường và có thể hoàn tất những bài làm.
 • Là một phụ huynh/người giám hộ tích cực và tình nguyện trong lớp học hoặc tại trường học của con em.

 

Chữ Ký Phụ Huynh ______________________________________Ngày______/_______/_______

 

 

Những Trách Nhiệm Của Học Sinh

 • Giúp tạo một môi trường an toàn bằng cách theo những quy luật của trường.
 • Thực hiện theo quy luật đồng phục.
 • Đến trường với những vật liệu, sách vở và bài làm ở nhà.
 • Đến trường đúng giờ và sẳn sàng để học mỗi ngày.
 • Tham dự những buổi dạy kèm trước và sau giờ học nếu tôi bị khó khăn trong những bài làm.
 • Chứng tỏ sự tôn trọng dành cho hiệu trưởng, giáo viên của tôi, nhân viên trường học, và các học sinh

 

Chữ Ký Học Sinh ______________________________________Ngày______/_______/_______

 

 

Những Trách Nhiệm Của Trường Học/Giáo Viên

 • Cung cấp một chương trình tiêu chuẩn cao và giảng dạy dựa trên nghiên cứu  thực hành để trang bị cho học sinh được thành công cả về mặt học tập và cho cuộc sống.
 • Tạo ra một môi trường học tập nơi học sinh cảm thấy an toàn, tôn trọng, và nuôi dưỡng để mối liên hệ lành mạnh giữa các học sinh  và sự liên hệ lành mạnh giữa các học sinh và giáo viên được tồn tại.
 • Cung cấp cách giao tiếp hai chiều với phụ huynh / người giám hộ và con em liên quan đến "cái gì" học sinh nên tìm hiểu và biết ở cấp lớp và "làm thế nào" để có sự tham gia của phụ huynh trong việc giáo dục của con em.
 • Giao tiếp với phụ huynh / người giám hộ thường xuyên về những đường lối để giúp con em mình học.
 • Hy vọng và thách thức tất cả học sinh học nghiêm ngặt, trình độ suy nghĩ cao và kết hợp với việc học để áp dụng thế giới thực.
 • Tìm phương cách và trợ giúp cho đứa trẻ đang tranh đấu với việc học hoặc gặp khó khăn trong trường học.

 

Chữ Ký Giáo Viên_________________________Date______/_______/_______